Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
24. juni 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 2 - Gå til side 1 2

 Næste side | >>

Navn Artikler -> Nyheder

Thomas Eske Holm
Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen (Læst 3315 gange) Postet d. 06-10-08 kl. 07:52
Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen (<b>Bare syv personer der dagligt går på en sti mindsker antallet af ynglende kobbersnepper inden for)
Foto: Territorier m/u forstyrrelse. Se figurteksten.
Bare syv personer der dagligt går på en sti mindsker antallet af ynglende kobbersnepper inden for en radius af 500 meter. Samtidig vænner fuglene sig ikke til den menneskelige tilstedeværelse. I forvaltningen af levestederne bør man derfor sikre at fuglene ikke forstyrres unødigt i yngleperioden. Det viser resultaterne af en ny undersøgelse som Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) ved Aarhus Universitet har foretaget i fuglereservatet Tipperne.

Flere og flere danskere bruger naturen og der har i en årrække været pres på for at give mere lempelige adgangsforhold til fuglereservater og andre beskyttede områder. Mange er af den opfattelse, at en enkelt tur gennem et naturområde ikke kan forstyrre noget videre og samtidig er holdningen hos mange den, at hvis der skal skabes forståelse og interesse for værdierne i den danske natur, må denne være synlig og tilgængelig for flere end hidtil.

Denne holdning kan dog være i konflikt med beskyttelsen af vores truede arter, der muligvis kan være følsomme i forhold til en øget menneskelig aktivitet. Derfor har vi over en femårig periode i reservatet Tipperne undersøgt hvilke effekter menneskets færdsel i yngleperioden har på stor kobbersneppe. Udenlandske undersøgelser har vist, at denne art kan være følsom og dermed en god indikator for menneskelig forstyrrelse. Samtidig er det en art vi er forpligtiget til at tage vare på, da den er rødlistet som truet i Danmark såvel som internationalt.

Mennesker giver færre ynglefugle

Resultaterne af vores undersøgelse viser, at bare syv gående enkeltpersoner om dagen i ynglesæsonen mindsker antallet at yngleterritorier betydeligt inden for en radius af 500 meter. Det vil sige, at ganske få menneskers aktivitet nedsætter et områdes bærekapacitet for ynglefugle, hvis færdslen foregår i randen af eller igennem arealet.

Samtidig viser undersøgelsen, at stor kobbersneppe ikke vænner sig til menneskets tilstedeværelse, men derimod reagerer kraftigere på forstyrrelsen, hvis denne foregår over længere tid og hvis antallet af gående stiger. Dette resultat støttes af flere hollandske undersøgelser der har undersøgt stor kobbersneppes reaktion på biltrafik i yngletiden. Det er derfor ikke forventeligt at fuglenes reaktion overfor menneskelig forstyrrelse mindskes med tiden, ligesom det er sandsynligt at eksempelvis grupper af mennesker og hundeluftere vil give en større forstyrrelse end den der blev påvist ved forsøget på Tipperne.

Ud fra resultaterne anbefaler vi, at man i forvaltningen af engfuglenes yngleområder tager højde for, at færdsel i randen af eller igennem arealerne i perioden marts-juni kan nedsætte antallet af ynglefugle. En større hensyntagen til stor kobbersneppe vil samtidig være til gavn for andre truede engfugle som brushane og almindelig ryle og vil dermed være til gavn for de handlingsplaner og forvaltningstiltag der allerede er iværksat til gavn for vores engfugle.

Hvor ærgerligt det end kan synes, må vi altså acceptere at fuglene er endog meget følsomme over for forstyrrelser. Af hensyn til mulighederne for at opleve den flotte kobbersneppe og andre sky engfugle bliver man nødt til at tage hensyn til dette i forvaltningen af vores engarealer.

Biolog Thomas Eske Holm, tlf. 89 20 17 24 / 20 92 07 24, teh@dmu.dk.

Seniorrådgiver Karsten Laursen, tlf. 89 20 15 03 (hverdage), kl@dmu.dk

Experimental disturbance by walkers affects behaviour and territory density of nesting Black-tailed Godwit Limosa limosa. Holm, T.E. & Laursen, K. 2008. Ibis. DOI: 10.1111/j.1474-919X.2008.00888.x

Figurtekst:

Kobbersnepperne holdt op med at yngle hvor der kom for mange gående. Figuren viser resultaterne fra det ene af forsøgsområderne på fuglereservatet Tipperne, hvor de gående har bevæget sig langs den stiplede grå linje. Yngleterritorier inden for 150 meter fra stierne er markeret med sorte prikker og de resterende territorier er markeret med hvide prikker. Til venstre ses fordelingen af territorier i de tre år der ikke foregik nogen forstyrrelse. Ved to dagligt gående ses et lille fald i antallet af territorier tæt på stien, mens det til højre fremgår af de få sorte prikker, at 7 dagligt gående har nedsat antallet betydeligt. Her skal man op til 500 meter væk fra stien før tætheden af territorierne bliver den samme som i perioderne uden forstyrrelse.

Kilde:

DMUNyt: - se linket HERKommentér

Morten DD Hansen
#1 Kommentar postet d. 06-10-08 kl. 20:13. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Ja, det er jo unægteligt lidt tankevækkende....

Kommentér

Kim Biledgaard
#2 Kommentar postet d. 06-10-08 kl. 20:49. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Meget overraskende oplysning, og som nævnt i artiklen rykker det noget rundt på de forestillinger, man hidtil har haft om forstyrrelser af fugle i yngletiden.

Kommentér

Søren Langkilde Madsen
#3 Kommentar postet d. 06-10-08 kl. 21:30. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Jeg er ikke i tvivl om at uro nær yngleområde nedsætter områdets attraktion for fuglene.

I forhold til undersøgelsen kan jeg ikke helt finde ud af hvordan referencen er mellem "forstyrret område" og "ikke forstyrret område".

Har man fulgt to områder (forstyrret og ikke-forstyrret) parallelt gennem de år undersøgelsen har forløbet?

Eller har man tallene for "ikke-forstyrret" fra årene inden "forstyrret årene"?Kommentér

Kim Biledgaard
#4 Kommentar postet d. 06-10-08 kl. 22:24. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Som jeg læser det:

2002 og 2003 uden forstyrrelser. Derefter lader man i 2004 dagligt to personer gå gennem området. Kobbersnepperne reagerer straks med "tilbagerykning". I 2005 vender man tilbage til nul færdsel, og fuglene vender tilbage i området som de to første undersøgelsesår. Derefter lader man i 2006 hele 7 gåture gå gennem området dagligt. Og kobbersnepperne rykker igen væk fra området med færdsel.

Jeg er stadig overrasket - jo næsten chokeret - over, hvor lidt færdsel der skal til, før man kan se en effekt.

Kommentér

Morten DD Hansen
#5 Kommentar postet d. 08-10-08 kl. 22:04. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Tja, det er jo nok sådan en undersøgelse, som ikke vil blive lige vel modtaget overalt. I disse år er der jo en tendens til, at det primært er folks naturoplevelser, der er i fokus, frem for beskyttelsen af dyr og planter. Som Fogh sagde ved åbningen af Nationalpark Thy: ”Selv glæder jeg mig meget til at få lejlighed til at prøve den nye mountainbike-bane lidt senere i dag.”

Kommentér

Jens Lund Hansen
#6 Kommentar postet d. 08-10-08 kl. 23:20. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Det er ikke overraskende, at færdsel kan have en negativ virkning på faunaen og at visse arter kan være mere sårbare end andre.

Det være sagt, har jeg nogle spørgsmål til metode og konklusion:

1. Udsnittet viser et areal på omkring 230 ha. Det er et betragteligt areal at overvåge og må antages at have medført en betydelig færdsel på arealet? Kan selve monitoring have en indflydelse på resultatet? Man må nødvendigvis også have foretaget monitoring, da arealet angives at være "beskyttet", altså uden færdsel - eller hvordan i alverden tæller man reder på så stort et areal? Hvordan kan man være sikker på at have optalt alle reder?

2. Så vidt jeg kan se er antallet af reder stort set konstant både i år uden færdsel, og med henholdsvis 2 og 7 personer i området om dagen. Fuglene flytter blot rederne væk fra området med færdsel, men antallet af reder er (stort set) uændret. Derfor er konklusionen vel ikke at færdsel "truer bestanden", men at færdsel overalt ville udgøre et problem?

3. Udsvinget på antal reder i de tre år uden forstyrrelse er større eller det samme som forskellen mellem beskyttet og f.eks. 7 besøgende om dagen. Der er faktisk (så vidt jeg lige kunne tælle) en rede mere i året med størst færdsel end i det foregående år med kun 2 besøgende. Er 2 års monitoring af færdsel ikek for lidt til at lave en klar konklusion?

4. Er der taget hensyn til andre faktorer, såsom predatorer og vejrlig. Bestande? Svinger bestande ikke naturligt fra år til år - eller er det helt konstant?Kommentér

Morten DD Hansen
#7 Kommentar postet d. 08-10-08 kl. 23:30. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Nu kan Thomas nok svare helt præcist, men jeg antager, at fejlkilderne er nærmest elimineret. Det ville ligne en referee på IBIS dårligt, hvis ikke det ellers var blevet påtalt

Ja, fuglene finder andre steder at yngle, vel især fordi der på Tipperne er rigeligt med plads, og de faktisk har muligheden. Men en strandeng i Østjylland byder ikke på de samme muligheder! Det kan vi jo se på Kaløs strandenge, hvor man ikke finder noget som helst, der kan ligne ynglefugle, knapt nok et vibepar.

Kommentér

Kim Biledgaard
#8 Kommentar postet d. 09-10-08 kl. 10:04. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Færdsel kan i høj grad true fuglene, hvis denne undersøgelses resultater er mere eller mindre generelle.

På Tipperne/Værnengene har fuglene plads til at rykke væk fra færdslen. Men masser af steder i DK er der ikke så meget plads. De egnede biotoper er så små, at fuglene ikke bare kan flytte væk. Her i Østjylland, hvor jeg færdes, er fx strandengsområderne ofte blot 50-200 meter brede, så hvis fuglene presses væk pga færdsel, så ender de inde på markerne, som absolut ikke er optimale for alle arter!

Kommentér

Jens Lund Hansen
#9 Kommentar postet d. 09-10-08 kl. 11:05. Emne: Nogle få gående er nok til at skræmme kobbersneppen fra ynglepladsen
Kim:

Færdsel er vel ikke nødvendigvis et generelt problem. Jeg har mindst 20 arter ynglende i min have indenfor en radius af 30 m fra huset.

Men færdsel er naturligvis eet af problemerne ved de små biotoper og i særdeleshed enge, vådområder og strandenge. Jeg antager, at det er disse områder du henviser til, når du taler om "generelt".

Min forslag er, at færdsel netop kun er eet af problemerne ved de små biotoper. Andre, ligeså vigtige, problemer er f.eks. netop at vigtige biotoper er små og få, samt driften af såvel de små biotoper som de tilliggende arealer

(landbrug/skovbrug).

I særdeleshed gælder det vel for de små og mindre biotoper, at problemstillingen er kompleks og går langt ud over det begrænsede areal. Det er også rimeligt at medtage færdsel på søterritoriet (både, kajak etc.).

Hvad jeg kunne frygte er, at en meget bastant fokus på færdsel kunne medføre politiske "window dressing" løsninger. Det vil være "billigt" at skærpe loven, sætte nogle skilte op, læne sig tilbage og påstå at man gør en masse for naturen og så iøvrigt ikke foretage sig mere. Færdsel er kun een faktor - af flere - især på de mindre biotoper.

Vores naturforbrug udgør en kompleksitet. Der er i høj grad behov for at undgå overfladiske forenklinger. Det lægger artiklen naturligvis ikke op til, men konklusionerne kunne blive misbrugt politisk.Kommentér

Side 1 af 2 - Gå til side 1 2

 Næste side | >>
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator