Forside» I samarbejde med Naturhistorisk Museum Aarhus Log ind | Opret profil | Hjælp
fyld
16. juni 2021
 

Artikler

Artikeloversigt | Skriv ny artikel | Seneste artikler | Opdaterede artikler | Retningslinjer


Side 1 af 1 - Gå til side 1

 

Navn Artikler -> Lokalitetsbeskrivelser

Denne beskrivelse er en

WIKI

som alle kan redigere

Lille Lyngby Mose (Hillerød, Hovedstaden) (Læst 7747 gange) Postet d. 23-10-2006 kl. 21:20
Lille Lyngby Mose  (Området strækker sig fra landsbyen Lille Lyngby i vest og til sommerhuskolonien Lykkesholm mod øst. )
Foto: René Andersen

Områdebeskrivelse
Området strækker sig fra landsbyen Lille Lyngby i vest og til sommerhuskolonien Lykkesholm mod øst. Nordligt afgrænses området af Arresø mens grænsen sydligt er dyrkede marker. Lille Lyngby Mose er på ca 100 ha og indgår i en ca 215 ha stor fredning fra 1989. Denne strækker sig fra Lille Lyngby i vest og langs Arresø og op til Pøleåens udløb i søen mod nordøst.

Klik her for kort og billeder fra lokaliteten.


Naturtype
Lille Lyngby Mose er en mosaik af forskellige naturbiotoper. Fra Lille Lyngby og ud mod mosen ses dels kvægafgræsset fugtig eng grænsende op mod den lavvandede kyst af søen. Herefter passeres "Lunden" der er en blandet løvskov af dels Ask og dels af sumpet skov af Rød-el. Fra "Lunden" går området over i en smal strimmel kystnært pilekrat og indadtil spredt tjørnekrat.
Selve mosen består af dels afgræssede græsenge/høsletenge og dels af afgræssede mere eller mindre våde kærpartier og visse steder våde nu tilvoksede tidligere tørvegrave. Et enkelt sted ses en ret dyb vandfyldt tørvegrav. Mellem de fugtige kærpartier og kysten ses tørre sandede afgræssede overdrev. Et par meget karakteristiske indslag i området er "Bjerget" der er en med forskellige træ- og buskarter tilplantet sandbakke i den nordlige del af området og dels "Alten" der er en større afgræsset overdrevsbakke centralt beliggende i den nordlige del af området. Indadtil i området mellem de kystnære kær- og overdrevspartier og de dyrkede marker ses store pile- og birkekrat afvekslende med afgræssede kærpartier, afgræssede græsenge og tørre overdrevsområder. Vandfyldte grøfter ses hist og her ligesom der et enkelt sted findes en tidligere dyrket tør mark der nu ligger som udyrket brakmark.Foto: Jørn SkeldahlDyr og planter
Området er meget fuglerigt og rummer en lang række arter der er tilknyttet de biotoper der indgår her.
Blandt de ynglende småfugle kan nævnes Nattergal, Kærsanger, Gulbug, Bynkefugl ligesom Pungmejse, Græshoppesanger tidligere er truffet i yngletiden. Grågåsen yngler med flere par i området og også Rørhøgen yngler i området.
Skarven ynglede tidligere i området i en klynge af Rød-el - denne er dog nu fældet!
Der findes i træktiden mange rastende fugle i området - såvel småfugle som større fugle. Om sommeren raster efter yngletiden store mængder Grågæs ligesom der raster både ande- og vadefugle i området. Dog ikke i samme store mængder som før vådområderne Alsønderup Enge og Solbjerg Engsø blev naturgenoprettede - disse områder trækker rigtigt mange af ænderne og vadefuglene til sig.
Der ses i vinterhalvåret jævnligt rastende Havørn i området og sommerhalvåret igennem ses Fiskeørnen hyppigt.
De mange kystnære krat rummer i træktiden i perioder særdeles mange rastende småfugle.
Arresø ud for mosen er en klassisk overvintringslokalitet for Stor skallesluger med i perioder vist nok over 2000 rastende fugle.

På grund af de mange forskellige biotoper der findes i området findes der særdeles mange plantearter i Lille Lyngby Mose.
I jordbunden under tørvelagene findes mange kalkskaller og derfor ses flere steder plantesamfund med karakter af ekstremrigkær(kalkkær).
Området er i forbindelse med Atlas Flora Danica-projektet blevet meget grundigt undersøgt og der er registreret lidt over 500 arter/underarter indtil nu.
Floraen spænder over såvel naturligt forekommende arter som forvildede kulturflygtninge og til regulært plantede træer og buske på "Bjerget"
I forbindelse med landsbyen Lille Lyngby ses en del forvildede haveplanter ligesom der ses en del gamle "levende fortidsminder" såsom Alm. Hjertespand, Rød Tandbæger og Ru Kulsukker.
De tørre afgræssede kystnære overdrev rummer en fin flora med bl. a. indslag af Kornet stenbræk (i store mængder), Lav tidsel, Alm. månerude, Dunet og Eng-havre, Alm. mælkurt, Nikkende kobjælde og Gul Evighedsblomst.
Fra de mange artsrige kærsamfund kan nævnes både Maj- og Kødfarvet gøgeurt, Sump-hullæbe, Leverurt, Kær-fladbælg, Kær-Fnokurt, Tæppegræs, Stivtoppet Rørhvene og rigtigt mange andre.
Af andre ualmindelige arter kan nævnes den på Sjælland ualmindelige Tandet sødgræs og den imponerende Vand-brunrod.
Af specielle insekter fra området kan nævnes den efterhånden sjældne Isblåfugl ligesom den på Sjælland sjældne Engblåfugl ihvertfald indtil for et par år siden fandtes her.
Den sjældne paddeart Løgfrø findes i Lille Lyngby Moses umiddelbare nærhed.


Se observationer fra lokaliteten her.


Stenichnus scutellaris (Stenichnus scutellaris) fra lokaliteten. Foto: Morten Kofoed-HansenAdgangsforhold
I forbindelse med fredningen af området afsagt af Overfredningsnævnet i 1989 indførtes et adgangsforbud i de af Staten overtagne og botanisk mest spændende arealer nord og øst for "Bjerget" og "Alten" og engene syd herfor. Resten af området er privatejet og derfor er der ikke offentlig adgang til området.
Man kan dog fuldt lovligt følge en sti der starter i Lille Lyngby og som følger kysten langs søen mod øst gennem "Lunden" og som fortsætter ud til "Bjerget" hvorfra man kan få nogle fine kig ud i området. Der er ikke offentlig adgang fra "Bjerget" og ud i engene.Observationssteder
Fra nordenden af "Bjerget" kan man skue ud over de nordlige kær- og overdrevsområder og mod øst kan man kigge over til overdrevsknolden "Alten".
På gåturen fra byen og ud til "Bjerget" ses hyppigt særdeles mange rastende småfugle i træktiden.
Fra "Bjerget" ses mange af de rastende større fugle såsom gæs og rovfugle.
Fra sommerhuskolonien Lykkesholm nær Nejede fås et godt kig over mod "Alten" og fra sommerhuskoloniens bådebro ud i søen ses og høres ikke sjældent Skægmejse ligesom Græshoppesangeren ofte høres syngende. Tidligere er også hørt Drosselrørsanger.Andre oplysninger
De statsejede botanisk værdifulde områder forvaltes af det lokale statsskovdistrikt.
Skovdistriktet arrangerer typisk en gang om året i maj/juni en vandretur ud til området, hvor man har mulighed for at komme ud i de ellers lukkede områder.


Skrevet af René Andersen, senest redigeret af Bo Johansen. Historik (denne beskrivelse) | Historik (alle)

Side 1 af 1 - Gå til side 1

 
Email notificering
Du modtager en e-mail hvis artiklen kommenteresKlik her for avanceret søgning i observationerne


Om www.fugleognatur.dk | Indhold | Vilkår | Kvalitetssikring | Hjælp | Retningslinier | Ordforklaring | Persondatapolitik | Translator